Oblasti hodnocení

Dokumenty školy

Podpora participace žáků je zanesena do všech příslušných školních dokumentů a prezentována všem členům školního společenství. Škola tak ukazuje, že usiluje o to být modelem demokratického společenství, že podporuje pro-aktivní přístup žáků k životu a šíří étos aktivního odpovědného občanství.

Nástroje komunikace

Žáci se mohou vyjadřovat k dění ve škole, je jim s respektem nasloucháno a jejich názory jsou zohledňovány při plánování rozvoje školy. Je tak posilováno demokratické klima školy a otevřená atmosféra, kde se žáci nebojí přijít s „kůží na trh“. Škola proto nabízí žákům co nejvíce nástrojů komunikace a vede je k jejich pravidelnému užívání.

Práce s pravidly

Na formování pravidel pro fungování školního společenství se podílí všichni jeho členové (vedení, učitelé, pracovníci školy, žáci, rodiče a další). Všichni zúčastnění rozumí školním i třídním pravidlům, mohou se k nim vyjadřovat a navrhovat změny. Toto podílení se na formulaci pravidel přispívá k tomu, že je všichni aktéři budou uznávat a přijmou je za své.

Práce se třídou

Třídní učitelé mají prostor a čas pro práci se svou třídou. Tento čas efektivně využívají k osobnostnímu rozvoji žáků i posílení vzájemných vztahů: plánují společné akce třídy i školy, v rámci třídního kolektivu si rozdělují určité role, diskutují se zástupci žákovského parlamentu, učitelé nabízí žákům osobní konzultace.

Učení a hodnocení

Žáci jsou zapojováni do procesu vlastního hodnocení a plánování učení. Učitelé využívají rozličné metody pro sebehodnocení žáků, tyto metody vzájemně sdílí, také umožňují žákům formulovat individuální učební cíle. U žáků je tak posilována schopnost sebereflexe a převzetí odpovědnosti za vlastní práci.

Žákovská samospráva

Žákovská samospráva (třídní samospráva i školní parlament) má podporu vedení i učitelů. Práci žákovské samosprávy je ve škole věnován dostatečný prostor. Žáci cítí, že jejich hlas i činnost jsou pro školu důležité, že společně mohou dokázat něco, co má reálný dopad na život. Zástupci žáků ve školním parlamentu dbají na to, aby zohledňovali názory a zájmy druhých.

Naše škola

Škola podniká řadu kroků, které umožňují žákům identifikovat se se školním společenstvím. Žáci ve škole tráví čas i mimo vyučování, neboť je zde dostupná nabídka volnočasových aktivit. I o přestávkách je možnost opustit třídu a relaxovat sportem či jinou činností. Žáci mají řadu možností, jak mohou školu reprezentovat.

Škola v obci

Škola napomáhá formování místního společenství, navazuje kontakty s dalšími organizacemi, zapojuje žáky do občansky prospěšných aktivit a učí je používat nástroje občanské angažovanosti. Žáci chápou smysl a význam této činnosti a přímo v praxi rozvíjí občanské kompetence a občansky odpovědné postoje.

Zásady ochrany osobních údajů

1

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.