Aktuality

 • ŠKOLA PRO DEMOKRACII OTEVÍRÁ DVEŘE

  22. 3. 2017

  Jedním z našich primárních cílů je dostat metodickou a vzdělávací podporu do co nejvíce škol v ČR. Několikaletý proces budování a ověřování funkčního know how přináší své plody v podobě pozitivního dopadu oborné práce se žákovskými parlamenty

   

   

   

   

  Naše hodnoty i pro školy

   

  Odpovědnost – odvaha – zralost. To jsou hodnoty, na kterých stojí naše úsilí směrem ke školám, ale i směrem k veřejnosti. Ve všech našich seminářích pro pedagogy i kurzech pro žáky akcentujeme takové metody práce, které pracují s vědomou odpovědností účastníků za jejich vlastní rozvoj a cíleným sdílením a přijímáním odpovědnosti ve škole. Stejně tak podporujeme pedagogy i žáky v odvážných postojích a v realizaci změn. Společným cílem těchto aktivit je rozvíjet osobní i profesní či vzdělávací zralost dětí i dospělých.

   

  Rozšiřování lektorského týmu

   

  Klíčovým prvkem na cestě šíření podpory k co nejvíce školám je proškolení dvou skupin externích lektorů – jedné pro práci s pedagogy, druhé pro práci s dětmi. Externí lektoři nejen že sdílejí hodnoty Školy pro demokracii, ale také dostávají podporu v podobě získání unikátních metod pro práci se žákovskými parlamenty, zaškolování se zkušeným lektorem a skupinové supervize. Lektorský tým pro pedagogy má aktuálně 9 lidí, kteří působí i v Jihočeském, Zlínském, Moravskoslezském, ale i Libereckém kraji.

   

  Skupina externích lektorů pro žáky je ve fázi získávání know how a čítá prozatím 12 osob.

   

  U obou skupin však platí, že si nesmírně vážíme toho, že právě tito lidé s námi chtějí spolupracovat. Jedná se převážně o zkušené a úspěšné lektory či pedagogy, od kterých se toho můžeme i my hodně naučit. Tyto dva týmy našich externích spolupracovníků jsou proto našimi významnými partnery, kteří šíří nejen hodnoty Školy pro demokracii, ale i metodickou podporu do co největšího množství škol v ČR.

   

  Materiály ke stažení a konzultace pro školy

   

  Samozřejmou součástí naší otevřené podpory všem školám v ČR je i sdílení klíčových metodických materiálů Žákovský parlament I. – III. ve formátu PDF a našich webových stránkách. Stejně tak všem školám, které přemýšlejí o založení žákovského parlamentu či o práci s odpovědností ve své škole, nabízíme konzultace zdarma (dotazy přicházejí konkrétním lektorům či na info@cedu.cz

 • INSPIRATIVNÍ ZASEDÁNÍ PARLAMENTU V KRNOVĚ

  14. 2. 2017

  Minulý týden jsme se octli na základní škole Janáčkovo náměstí v Krnově, kde Eliška vedla seminář pro koordinátory. S pedagogy jsme navštívili i zasedání žákovského parlamentu „Srdce školy“. Co nás zaujalo?

   

  Děti zasedají v hudebně a tento prostor dokázaly využít ve svůj prospěch. Například nesedí na klasických židlích ani na koberci, ale mají k dispozici tzv. drumbeny (lehké bubny, na kterých se dá sedět a které se dají snadno přenášet). Během zasedání se žáci několikrát přesouvali. 1) V plénu udělali docházku a probrali úkoly z minula. 2) Pak se rozdělili do dvou skupin, přičemž každá plánovala jiný projekt – jedna se zaměřila na přípravu dne učitelů, druhá na uspořádání setkání krnovských žákovských parlamentů. 3) Na závěr opět žáci i koordinátorka sesedli do jednoho kruhu a výsledky práce skupin si představily. Přesuny probíhaly hladce a nezabraly žádný čas.

   

  Ve skupinách bylo patrné, že žáci jsou zvyklí samostatně pracovat. V jedné chvíli jsme my, dospělí pozorovatelé, zbystřili, protože žáci jedné skupiny o něčem hlasovali. Zjistili jsme, že jim vadilo, když mluvilo více lidí najednou, a tak si odhlasovali pravidlo, že mluví jen jeden a to ten, kdo se o slovo přihlásí.

   

  Po 20 minutách skupinové práce si žáci představili výstupy jednotlivých skupin. Koordinátorka je vyzvala, aby návrhy druhé skupiny nutně nekritizovali, ale aby se zaměřili na to, co by se na nich dalo vylepšit. To byl skvělý tah. Žáci se doptávali a měli dobré připomínky, nikoho nenapadlo práci druhé skupiny nějak bořit.

   

  Nejvíc nás však zaujal způsob, kterým koordinátorka parlamentu s dětmi komunikovala. V průběhu zasedání se vyskytlo několik problémů, které museli žáci řešit. V některých případech se obrátili na koordinátorku a čekali, že rozhodne a problém vyřeší. Pokud to ale byl úkol, který děti mohly zvládnout samy, koordinátorka úkol přehrála zpátky na ně. Pomohla jim se v situaci zorientovat, ale v žádném případě nepřistoupila na to, že by na sebe převzala to, co je odpovědnost dětí. Jak to udělala? Kladla dětem vhodné otázky, např. „Jak byste to mohli zjistit? Co by ti pomohlo, abys to mohla ve třídě říct sama? Koho se na to můžete zeptat?“

   

  Co si odnášíme? Nemusíme mít vždycky ideální podmínky! Parlament stojí hlavně na práci dětí a schopnosti koordinátora je motivovat a nepřebírat víc iniciativy, než je nezbytně nutné.

   

  Děkujeme koordinátorce Hance Wiedemanové za obohacující zkušenost.

 • ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

  26. 1. 2017

  V uplynulém půl roce jsme školili napříč ČR 18 pedagogických sborů v tom, jak v životě školy usadit a následně podporovat žákovský parlament. Poprvé jsme také výrazněji začali působit na různých typech středních škol, včetně učilišť, odborných škol i gymnázií.

   

  Díky zapojení v Pokusném ověřování systémové podpory občanského vzdělávání na školách jsme měli možnost proniknout do problematiky žákovských parlamentů na středních školách. Zkušeností se sbory na školách základních máme za léta praxe již stovky. A tak pro nás bylo nejzajímavější sledovat, jak osvědčené know-how funguje na vyšším stupni škol.

   

  Nositel vize 

   

  Klíčovým faktorem pro úspěch žákovské participace na škole se ukazuje být známá zkušenost se základními školami: pokud je nositelem vize ředitel, má parlament lepší startovní pozici, než když je nositelem vize učitel. Současně se ale potvrzuje, že ani v jednom případě není vhodné, když za ambicí zapojovat žáky intenzivněji stojí jen jedna osoba. Ředitel k sobě potřebuje motivovaného učitele, který chce pozici koordinátora parlamentu vykonávat, stejně tak učitel potřebuje ředitele, který je ochoten základní podmínky pro rozvoj parlamentu garantovat.

   

  Kapacity, čas a zase čas

   

  Na středních školách poměrně často vyvstal problém s tím, že jak učitelé, tak žáci, jsou dle svých slov poměrně hodně vytížení a na žákovský parlament mimo výuku jim nezbývají kapacity. Přičemž začlenění parlamentu do výuky není vhodné, čas setkání nemá být pro nikoho za trest (ani pro učitele, ani pro žáky). Otázkou vždy zůstává, jak silná je motivace ředitele a učitele parlament zavést a co jsou ochotni tomu obětovat – zda je občanské vzdělávání pro školu jednou z priorit. V ten moment škole nejvíce pomůže, když v rozvrhu vyhradí čas přímo pro setkávání žákovského parlamentu, jako by byl součástí výuky – tedy v čase, kdy mohou žáci ze všech tříd, kteří se účastní voleb do ŽP.

   

  Co dělá učitel?

   

  Na základní škole je standardem, že pedagog, který je vzdělán v tom, jak předávat odpovědnost dětem a jak metodicky vést žákovský parlament zpočátku setkání žáků moderuje a tyto dovednosti postupně učí žáky, až jim zasedání předá do rukou úplně. Ale i tak je na zasedáních přítomen, aby žáky podporoval, dával jim zpětnou vazbu, hlídal, zda parlament naplňuje stanovené vzdělávací cíle. Proto výraznou odlišností se ukazuje být postava učitele, který na středních školách občas mívá pozici garanta, který je dětem k dispozici, pokud o to projeví zájem, ale na zasedáních v některých případech není přítomen, případně nedohlíží na naplňování předem stanovených vzdělávacích cílů.

   

  Know how

   

  Pozorovali jsme, jaké oblasti z našeho na základních školách ověřeného know-how, fungují i na středních školách a které jsou naopak výrazně odlišné. Na základě toho, co jsme zatím mohli zažít při školení pedagogických sborů, jsme došli k tomu, že převážná většina našich doporučení a metod je plně využitelná na ZŠ stejně jako na SŠ. Odlišná samozřejmě bývá náplň činnosti žákovského parlamentu, což je však vzhledem k věku žáků a základní premise, která počítá s tím, že se žáci věnují realizaci takových aktivit, které vycházejí z jejich potřeb, naprosto přirozené a bez významného vlivu na to, jak parlament ve škole usadit, vést a efektivně rozvíjet. Nejvýraznější odchylkou se tak jeví již zmiňovaná a poměrně klíčová postava koordinátora parlamentu… Právě koordinátor je totiž nositelem know how, člověkem, který díky svým znalostem a dovednostem dokáže s žáky pracovat takovým způsobem, aby činnost žákovského parlamentu nebyla jen pravidelným setkávání skupiny dětí na půdě školy, ale aby z ní dokázal svým průvodcovstvím vykřesat opravdové občanské vzdělávání.

   

  Kdy parlament občansky vzdělává?

   

  Klíčové u činnosti žákovského parlamentu není, čemu se věnuje (jaké akce a projekty realizuje), ale jakým způsobem je realizuje. Občansko-vzdělávacími cíli parlamentu totiž např. je:

  -          ukazování dětem, jakým způsobem mohou přijímat odpovědnost;

  -          naučit je dovednostem, které jim umožní v situacích, kdy nějakou odpovědnost mají s ní zacházet tak, aby ji unesli;

  -          tvorba proaktivních a odvážných postojů, které vycházejí ze zkušeností a prožitků v parlamentu nabitých (změna a realizace situace a světa kolem nás je možná, dostupná a rozvíjející);

  -          reflektování vlastní činnosti a neustálé sledování procesu a posilování kritického uvažování;

  -          a v důsledku toho všeho získat schopnost se svobodně, ale s veškerou odpovědností rozhodovat.

  A tak je klíčové, aby dospělý koordinátor žáky těmito procesy a prožitky provázel, pomáhal jim s reflexemi, pracoval s nimi takovými metodami, které budou adekvátní jejich věku, atraktivní a při tom stále občansko-vzdělávací.

   

  Mentoringy na školách

   

  Jaká je realita na středních školách právě s ohledem na práci koordinátorů při setkávání parlamentů, budeme moci sledovat v průběhu příštího půl roku. Budeme totiž koordinátorům dodávat podporu v podobě mentorských setkání – budeme na základě zakázky toho kterého koordinátora pozorovat jeho práci a společně s ním pak partnersky jeho profesní dovednosti popisovat, reflektovat, rozvíjet. Současně budeme sbírat data do anonymizovaného výzkumu a na základě toho, co budeme moci pozorovat na zasedáních žákovských parlamentů na SŠ, formulovat obecnější doporučení pro podobné typy škol.

   

  - Tomáš Hazlbauer -

 • DĚKUJEME ZA PODPORU VE VÁNOČNÍ KAMPANI!

  11. 1. 2017

  Velmi děkujeme všem 25 dárcům a také Nadaci Karla Janečka, která znásobila dary zlatým řezem. Byli jste štědří a darovali 60.783 Kč a Nadace přidala 37.564 Kč. Celkem jste podpořili odpovědné děti částkou 98.347 Kč.

   

  Díky kampani jsme dostali příležitost vyzkoušet si crowdfundigový proces a něco se naučit. Crowdfunding dává smysl hlavně ve spojení PR, fundraisingu a networkingu. Jen tak můžeme vytěžit maximum z kampaně, která i když se to nezdá, je organizačně hodně náročná. Díky kampani se nám podařilo získat nejen krásný finanční příspěvek, ale také zvýšit návštěvnost webu, získat desítky nových příznivců na facebooku, posílit Klub přátel a rozvinout partnerství s ambasadory a spřátelenými neziskovkami.

   

  Základem kvalitní a úspěšné kampaně je vždy dobrá offline příprava a široká aktivní síť sympatizantů. U nás páteř sítě tvoří Klub přátel, který sdružuje sympatizanty ochotné „podepsat“ naši vizi vstupem do Klubu. Jsou to skutečně přátelé a členství nepřináší žádnou povinnost finančního příspěvku. Hvězdami klubu jsou pak naši ambasadoři – lidé, kteří aktivně spolupracují a podílejí se. Kreativně, dobrovolnicky, expertně – jakkoliv, ale aktivně. Například Blaženka Mačáková a Jenda Šimek, kteří s námi také sdíleli svůj příběh osobní zralosti.

   

  Postupně se tak rozrůstá skupina sympatizantů, kteří o práci Školy pro demokracii jeví zájem na webu, facebooku, v hlasováních, členů Klubu přátel, ambasadorů, kteří mají čas, nadbytek a chuť s námi přímo pracovat. A pokud přijde Nadace Karla Janečka s možností matchingu, pak všichni můžeme projevit svou štědrost příspěvkem. Větším či menším, pravidelným nebo trvalým.  Stabilitu naší práce pak nejvíc podporují trvalé měsíční dary, protože je lze částečně plánovat. Tak ještě jednou díky všem!

 • PODPOŘTE ŠKOLU PRO DEMOKRACII

  27. 12. 2016

  Darujme společně 100.000 Kč na podporu dětí, které mají odvahu dělat něco pro druhé.

   

  Nadace Karla Janečka znásobí vaše dary! Každou vámi darovanou stovku znásobí “zlatým řezem” (1,618x), tedy přidá k ní 61,8Kč. Když společně vybereme 61.800Kč, dostane Škola pro demokracii 38.200Kč od Nadace Karla Janečka. Konkrétně pokud darujete třeba 2.000 Kč, Nadace přidá 1236Kč. A to až do té doby, dokud společně nesložíme 100.000Kč. Je to skvělá příležitost, jak efektivně podpořit smysluplnou činnost. 

   

  Darujte 300 Kč a podpoříte tím jedno dítě. Letos jsme svojí činností podpořili 3.250 dětí na více než 130 Školách pro demokracii. Díky těmto prostředkům budeme schopni podpořit 330 dalších odpovědných dětí.

   

  Pro nás to je skvělá příležitost, jak rozšířit naši činnost do dalších škol, a také důkaz toho, že s naší vizí zralé demokratické společnosti souhlasí stále více aktivních lidí. Buďte mezi nimi i vy. 

   

  Šiřte tuto zprávu do světa skrze vaše přátele a známé. Děkujeme.  

   

   

   

   

   

   

 • PODPORA MŠMT PRO ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY

  5. 12. 2016

  V letošním roce jsme díky grantu udělenému z MŠMT mohli pro parlamenty uspořádat spoustu zajímavých akcí. Setkali jsme se tak s pedagogy a žáky ze 79 škol z celé ČR. Podívejte se, co vše se podařilo.

   

  V dubnu proběhla v Praze první celonárodní konference Konzultačních center „Škola pro demokracii“ zaměřená na rozvoj schopností zúčastněných pedagogů šířit dobrou praxi z jejich parlamentů na další školy. Pedagogové z 23 škol získali návod na uskutečnění regionálního setkání pro školy z okolí a 5 takových setkání v tomto roce rovnou proběhlo.

   

  Koordinátoři žákovských parlamentů a žáci ze 46 škol navštívili celkem 6 regionálních setkání, kde učitelé získali informace k efektivnímu fungování žákovského parlamentu a žáci sdíleli své zkušenosti. Setkání proběhla v těchto krajích: Karlovarský, Jihočeský, Liberecký, Vysočina, Pardubický a Jihomoravský.

   

  Pro pedagogy vznikla nová praktická příručka, která parlament provede mapováním školy prostřednictvím programu Škola pro demokracii. Tato příručka je k dispozici ke stažení v sekci „Děti v Parlamentu“.

   

  Parlamenťáci z 15 škol zrealizovali žákovský projekt, do něhož se zapojili i další žáci s těchto škol. 10 parlamentů prezentovalo svůj projekt na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vzniknul tak bohatý Inspiromat parlamentních projektů, který najdete v sekci "Děti v Parlamentu".

   

  Do sítě škol pro demokracii se v průběhu projektu (duben-listopad 2016) zapojilo dalších 24 škol.

   

  Máme z toho velikou radost a věříme, že i v dalším roce budeme moci být se školami z celé ČR tak intenzivně v kontaktu.

   

  Tyto aktivity jsme mohli realizovat díky projektu „Efektivní žákovské parlamenty“ podpořenému z Dotačního programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

   

 • DALŠÍ SEMINÁŘE PRO KOORDINÁTORY CHYSTÁME NA JARO 2017

  2. 12. 2016

  Na podzim letošního roku jsme uspořádali v Praze tři semináře určené koordinátorům žákovských parlamentů. Všechny je opět zopakujeme na jaře v příštím roce.

   

  Sedmnáct účastníků se dozvědělo, jak začít s parlamentem, aby brzy neskončil, jak vybrat zástupce tříd a udělat z nich dobrý tým, jak vést zasedání, aby to všechny bavilo a spoustu dalších zajímavostí. Zahráli jsme si také několik zábavných her, které se dají využít při práci s žáky nejen v žákovských parlamentech.

   

  Znovu tyto semináře otevřeme na jaře roku 2017. Za každý z nich zaplatíte férovou demokratickou cenu 1989 Kč, všechny tři najednou pořídíte za celkovou cenu 4800 Kč. 10% sleva na vše pak platí pro školy, které jsou registrované v síti Škol pro demokracii.

   

  Sledujte naše webové stránky, na kterých budou včas zveřejněny konkrétní informace. 

 • INSPIRATIVNÍ ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY ZA POSLEDNÍ 3 ROKY

  28. 11. 2016

  Protože víme, že inspirace není nikdy dost, zveřejňujeme popisy projektů, které žáci prezentovali v Parlamentu ČR v rámci soutěže o nejúspěšnější žákovský projekt za poslední 3 roky.

   

  Přehled projektů se stručnými popisy.

   

  Uvidíte, že žáci se věnují kulturním a zábavným akcím, organizují sportovní události, usilují o dosažení nějaké změny ve škole, podporují spolupráci mezi žáky v rámci jedné školy i napříč školami a v neposlední řadě se soustředí na charitativní akce všeho druhu.

  Přejeme vám pěkné čtení a věříme, že vaše parlamenťáky některý z projektů zaujme natolik, že jej uskuteční i ve vaší škole.

 • NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ PROJEKT ŠKOLY PRO DEMOKRACII ROKU 2016

  23. 11. 2016

  Známe vítěze! Hlasování všech zúčastněných na půdě Parlamentu ČR dopadlo nejpříznivěji pro Střední školu polytechnickou Jílová v Brně, která se svým projektem Za lepší školní prostředí inspirovala i další školy.

   

  Na otázku, proč se Jílovští do takového projektu vůbec pustili, odpověděli, že množství peněz, které škola musela vynakládat na opravy a vymalování, je přivedlo na myšlenku vysvětlit svým spolužákům, kolik věcí se na škole zničí a co všechno jiného by se za ušetřené peníze dalo pořídit. Motivací pro nejlépe upravenou třídu byla odměna ve výši 10.000 korun, kterou studenti využili k teambuildingové akci. Jejich projekt se natolik osvědčil, že na škole probíhá již třetím rokem a všichni, především paní uklízečky, si ho pochvalují.

   

  Paní poslankyně Helena Langšádlová reagovala na prezentaci vítězného projektu slovy: „Prostředí ovlivňuje chování. Když jsme v prostředí, kterého si vážíme, ovlivňuje to i to, jak se v něm chováme. Navíc neumíme moc dobře sdílet dobré praxe, a váš projekt je dobrým příkladem pro druhé.“ Také poslankyně Nina Nováková ocenila projekt. „Je důležité neztratit energii a vydržet pracovat delší dobu, třeba i několik měsíců. Jedna věc je udělat jednodenní projekt, druhá dokázat se věnovat projektu 10 měsíců. Přírodovědecká fakulta minulý rok publikovala výzkum, který ukázal, že rizikově jednající mladí lidé se často necítí dobře ve své škole. To jste i vy pěkně potvrdili, k čemuž vám gratuluji.“

   

  Mezi pět žákovských projektů, které se díky vysokým počtům hlasů veřejnosti měly možnost prezentovat před porotou v Poslanecké sněmovně byly: benefiční běh pro mateřské centrum Klubíčko s názvem Putování s tlapkami ZŠ a MŠ Litvínov, veřejná sbírka materiálního vybavení pro psí útulek uspořádaná žáky ZŠ Mládeže ve Znojmě, Maratón splněných přání ZŠ TGM Blatná, které představovalo sestavení a předání návrhů na změny ve městě paní starostce. Jejich největší přání mít ve městě skatepark se dočkalo již své realizace. Pětici skvělých nápadů pak doplnil mezigenerační projekt ZŠ Zákupy Bezpečnost chodců na silnici. Jeho cílem bylo informovat o nové povinnosti chodců děti v mateřské škole a také obyvatele domova důchodců.

   

  Senátor Libor Michálek shrnul všechny žákovské počiny: „Mám rád citát Jana Amose Komenského: „jaká je úroveň vzdělanosti, taková je budoucnost daného národa“. Dnes vidíme, že je demokracie v různých zemí ohrožená, že není dostatečně odolná vůči nastupujícím demagogům. Proto je důležité učit se kritickému myšlení, nepřijímat bez přemýšlení to, co šíří média. Velmi důležitá je občanská společnost. Čím víc lidí se bude zapojovat do věcí veřejných, tím stabilnější bude naše demokracie.“

   

  Poslanec Miroslav Kalousek za celou porotu ocenil především dva projekty, v nichž žáci dělali něco pro druhé, a předal každému z projektům tisíc korun. Doplnil to slovy: „abyste na ně něco vybrali i na půdě českého Parlamentu.“

   

  Po slavnostním vyhlášení pak probíhaly workshopové skupinky, ve kterých měly děti možnost sdílet své zkušenosti se spolužáky z jiných škol. Své výsledky poté žáci prezentovali před celým plénem. Také učitelé se mohli podělit vzájemně o své zkušenosti s žákovskými parlamenty.

   

  Co dělají školy pro demokracii? Co dělá vaše škola? Chcete se podělit s ostatními o svoje projekty? Tak si určitě nenechte ujít příští ročník naší soutěže, na který se celý náš tým už velmi těší. 

 • HLASUJTE PRO NEJLEPŠÍ ŽÁKOVSKÝ PROJEKT ROKU 2016

  14. 11. 2016

  Co dělají školy pro demokracii? Na půdě Parlamentu ČR každoročně představujeme nejzajímavější projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně zrealizovaly a které jsou inspirativní i pro ostatní školy.

   

  Nyní máte jedinečnou příležitost vybrat ten, jenž vás nejvíce oslovil a dát tak najevo, že aktivity odpovědných a odvážných dětí mají smysl a přispívají k jejich vnitřní zralosti.  Každý může hlasovat pouze jednou.

   

  Hlasování veřejnosti, která vybere 5 nejzajímavějších projektů, bude otevřeno až do pátku 18. 11. 2016.

   

  V pondělí 21. 11. se za účasti zástupců z řad žáků a učitelů všech deseti škol, médií a hostů představí prvních pět žákovských projektů, které dostaly největší podporu veřejnosti. Po krátké prezentaci si vyslechnou zpětnou vazbu od poroty, která bude složena z politiků a významných hostů. Nakonec všichni přítomní prostřednictvím hlasování vyberou vítězný projekt Školy pro demokracii pro rok 2016.

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2017 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.cedu.cz
info@cedu.cz

Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.