Zásady ochrany osobních údajů

Vážení partneři naší organizace, vážíme si spolupráce s Vámi a stejně tak si vážíme Vašich osobních údajů. Práci s Vašimi osobními údaji bereme vážně a při práci s nimi uplatňujeme 3 základní zásady:

- Zpracováváme jen ty údaje, které nám sami svěřujete nebo které jsou veřejně dostupné.
- Plně respektujeme vaše plné právo vaše údaje kdykoliv upravit, vyžádat si, vznést požadavek či námitku ke zpracování Vašich osobních údajů.
- Nikdy a za žádných okolností vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám a dalším subjektům – vše je jen mezi vámi a naší organizací.

CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s. přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Stávající údaje, které jste nám doposud svěřili, budeme citlivě spravovat dle našich nových směrnic. Od 24. 5. 2018 budeme od Vás vyžadovat udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, díky čemuž poskytujete souhlas k tomu, aby naše organizace CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s. (dále jen CEDU) zpracovávala vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na některé z našich stránek nebo do některého z formulářů souhlasíte se zasíláním obchodních informací. CEDU používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Všichni naši zaměstnanci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Budeme vaše údaje používat k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně, případně s vám efektivněji komunikovali. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

 

Vaše práva související s ochranou osobních údajů a právní základ

Právním základem zpracování je váš souhlas s těmito podmínkami. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jako „GDPR“).

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, právo na přenositelnost údajů, právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@cedu.cz. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. S. U železné lávky 557/6, 118 00, Praha 1.

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností CEDU plynoucích z GDPR. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, www.uoou.cz. V případě jakéhokoliv nedostatku, budeme rádi, když budete nejprve kontaktovat nás, abychom své pochybení mohli napravit.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Dle různých účelů zpracování osobních údajů:

1)      Splnění smluvních povinností či poskytování služeb: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresa, datum narození.

2)      Daňové účely a vedení účetnictví: Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3)      Marketingové účely: zasílání newsletterů a nabídek na uvedené e-mailové adresy (jste-li naším zákazníkem, děláme tyto činnosti z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají; pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám nabídky jen na základě vašeho souhlasu).

4)      Z formulářů či vizitek při networkingu či osobních setkáních: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresa, webová stránka, pracovní pozice.

5)      Fotky, videa a audio nahrávky:  Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Souhlas s fotografováním a audio/video záznamem je řešen samostatným dokumentem.

 

Jak osobní údaje zpracováváme

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Společnost Google LLC, Salesforce, Facebook, Mailchimp, účetní systém SW Pohoda.

 

Doba zpracování vašich osobních údajů

-       Vaše osobní údaje budou zpracovávány, dokud souhlas neodvoláte nebo nepožádáte o změnu či výmaz. Uchovány budou pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v tomto předpise nebo po dobu požadovanou smlouvami uzavřenými s třetími stranami, příslušnými zákony či jinými právními/vnitřními předpisy.

-       Po uplynutí této doby, budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

-       Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a to pomocí e-mailové žádosti zaslané na adresu info@cedu.cz.

-       V případě newsletteru či marketingové nabídky lze odvolání souhlasu rovněž učinit pomocí odhlašovacího odkazu, který je součástí každého zaslaného newsletteru.

 

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům mají přístup pouze členové týmu CEDU a v omezené míře naši lektoři, Správce CEDU můžete kontaktovat pomocí e-mailu na adrese info@cedu.cz nebo na e-mailu jednotlivého člena týmu, ze kterého má osobní údaje přímo na starost Jaroslava Brůčková.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení poskytovatele služeb: CEDU se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce našich kurzů/produktů jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi zabezpečené proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.; U Železné lávky 6/557, Praha 1, 118 00, IČ: 02493799, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. 

 

Tyto podmínky jsou platné od 24. 5. 2018.

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.