Odpovědnost - zralost - odvaha

Naše hodnoty vypovídají o tom, jakým způsobem pracujeme, jaký je náš tým a co se snažíme školám a dětem předávat.

Odpovědnost: klíčová hodnota, která je přímo spjatá s pojmem demokracie; odpovědně přistupujeme k vlastní práci, vnímáme svou míru odpovědnosti za to, jak vypadá naše společnost a ukazujeme dětem, jak přijímat odpovědnost za svůj život.

Zralost: je pro nás hodnotou, která vyjadřuje proces, že se sami sobě, druhým i tomu, co se děje kolem nás snažíme porozumět; pěstujeme zralé vztahy uvnitř týmu i navenek, které se opírají o respekt k druhému; usilujeme o zralejší občanskou společnost v ČR.

Odvaha: je aktivizační kvalita, která dává dvěma předchozím konkrétní rozměr; je v kontrastu ke strachu; máme odvahu být ve své činnosti autentičtí a osobití, přinášíme do škol odvahu měnit stereotypy, otevřenost změnám a důvěru ve vlastní schopnosti. 

 

Kdo jsme?

Jsme organizace, která vzdělává školy v tom, jak rozvíjet odpovědnost dětí.

Co děláme?

Metodicky podporujeme učitele a jejich žáky v tom, jak práci s odpovědnost dětí ve školním životě realizovat a o tomto jejich společném úsilí informujeme veřejnost.

Proč?

Vnímáme nezralost občanské společnosti v ČR, chceme proto děti a učitele podporovat při formování odvážných a současně odpovědných postojů, a přispět tak k větší zralosti demokracie.

Jak?

Zakládáme ve školách žákovské parlamenty, vzděláváme a podporujeme učitele, kteří je koordinují, a vybavujeme děti ze škol občanskými dovednostmi. Pomáháme vytvářet příklady dobré praxe a příběhy proměn jednotlivců i celých školních společenství, které zveřejňujeme, a přispíváme tak veřejné debatě o stavu demokracie v ČR. 

 

Cílem Školy pro demokracii je rozvíjet úroveň občanské zralosti v naší zemi

  • Podporou škol, které cíleně zapojují žáky do chodu školy a učí je přebírat odpovědnost.
  • Zapojováním občanů, kterým není lhostejný stav demokracie v naší zemi a chtějí svým vlastním dílem podpořit zrání české společnosti.

 PODPORA PRO ŠKOLY

 ZAPOJOVÁNÍ OBČANŮ

  • Motivace k odpovědnosti: inspirujeme skrze příběhy osobní zralosti, nabízíme vizi i dobrovolnictví v občanském vzdělávání.
  • Klub přátel: členství v klubu přátel umožňuje zažívat občanské vzdělávání a být informován o novinkách.
  • Pravidelné informování: oslovujeme novináře a média s podklady k informování veřejnosti o občanském vzdělávání.

 

Projekt Škola pro demokracii realizuje CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.

Člověk, který toho má hodně za sebou a sdílí svůj Příběh osobní zralosti. Zdeněk Weber je mimo jiné zakladatelem mužského kruhu, kouč a supervizor.

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.